POLITIKA ISM

Integrovaný systém managementu je koncipován pro činnosti související s prováděním staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování a provádění průmyslových podlah a sanace betonových konstrukcí. Vedení společnosti EFISAN s.r.o. v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, vyhlásilo Politiku Integrovaného systému managementu společnosti, který zahrnuje postupy systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Vedení společnosti EFISAN s. r. o. si stanovilo:

ORIENTACE NA OBCHODNÍ PARTNERY

Pro společnost EFISAN s.r.o. je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí, a tyto přenášet na obchodní partnery.

VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení, které prostřednictvím konkrétních programů deklarují jednotlivé kroky potřebné pro zlepšování podmínek pracovního prostředí pro zaměstnance, které umožňuje jejich plné zapojení ve prospěch rozvoje společnosti, a které umožňují přezkoumání a eliminují vliv negativních Environmentálních aspektů, které společnost určila a seznámila s nimi všechny zaměstnance, kteří se podílejí na jejich potlačování.

Pravidelným proškolením prohlubujeme povědomí zaměstnanců společnosti k odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

PROCESNÍ ZAMĚŘENÍ MANAGEMENTU

Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů při jejich naplňování.

Vedení společnosti nastavilo efektivní postupy ve společnosti pro eliminaci znečištění prostředí, negativních vlivů procesů a výrobků na životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň si je vedení společnosti vědomo závažnosti a potřeby plnění legislativy týkající se životního prostředí a problematiky vlastních realizačních procesů.

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Pro naplňování této politiky je ve společnosti uplatňován, rozvíjen a zlepšován integrovaný systém managementu se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých kvalitativních parametrů produktů ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků. Tento přístup vede k prevenci znečištění a snižování negativních dopadů naší činností na životní prostředí, ke snižování úrazovosti při naší činnosti a ke spokojenosti zákazníka.

Dokumentovaný a funkční integrovaný systém ve společnosti je trvale prokazatelný zákazníkům, případně jiným externím organizacím, kdy je doložitelné periodické hodnocení souladu s příslušnými právními požadavky a nastavenými parametry IMS.

V Tlučné, 6. 2. 2015

Jan Svoboda
jednatel 

↑ nahoru