„Krok za krokem.“

Má-li betonová konstrukce slabé místo, je třeba ho lokalizovat, odhalit a připravit pro další technologický postup. Z celého rozsahu činností nutných pro sanaci betonových konstrukcí je právě příprava povrchu podkladu tou nejdůležitější, protože vždy je třeba nejprve beton upravit tak, aby vůbec přijal opravné materiály.

Při sanaci betonových a ocelových konstrukcí provádíme v rámci přípravy podkladu ruční a strojní přípravu, včetně několika způsobů otryskání konstrukce.

Ruční Příprava Podkladu

RUČNÍ PŘÍPRAVA PODKLADU

Ruční příprava podkladu je první krok v celém procesu sanace. Vymezíme plochy nebo místa, které se mají opravit. V lokalizovaných místech odstraníme základní vrstvu narušeného, korozí napadeného nebo jinak poškozeného betonu, abychom identifikovali skutečný rozsah poškození. Když známe přesné místo a rozsah, přijdou na řadu bourací práce.

Často narazíme při bouracích pracích i na zkorodovanou ocelovou výztuž, kterou potom musíme obnažit a důkladně připravit pro následnou pasivaci.

Pasivace je proces ochrany odhalené výztuže antikorozním nátěrem na cementové nebo epoxidové bázi. Dalším krokem, který často navazuje na očištění povrchu betonových konstrukcí je aplikace inhibitorů koroze.

Inhibitory koroze aplikujeme především u dopravních konstrukcí, které jsou nejčastěji degradovány působením karbonatace (působením CO 2), nebo působením chloridových iontů (posypových solí). Jsou to chemické sloučeniny a tedy kombinace hydrofobní a především antikorozní ochrany, které mají schopnost uvnitř betonu migrovat. Díky svému složení se pohybují směrem k výztuži a v jejím bezprostředním okolí vytváří chemickou bariéru. Tyto materiály dokáží dlouhodobě stabilizovat betonové konstrukce, jsou schopny zajistit ochranu výztuže a zvýšit životnost i v konstrukcích, které by byly v minulosti odsouzeny ke zbourání.

STROJNÍ PŘÍPRAVA POVRCHŮ 

Příprava povrchu podkladu je jednou z nejdůležitějších fází práce při sanaci betonových konstrukcí.

Základem je připravit beton tak, aby přijal reprofilační materiály. Proto je zapotřebí důkladně odstranit narušený, korozí napadený nebo poškozený beton, abychom získali povrch, na který se v následných fázích bude dobře vázat správkový materiál. Aby byla příprava povrchu opravdu důkladná, je třeba si pomoci stroji.

Tam, kde je třeba odstranit, nebo zdrsnit betonový povrch, nebo srovnat nerovnosti, odstranit nečistoty a staré nátěry, či nachystat povrch pro aplikaci nových nášlapných vrstev, všude tam používáme frézy, brusky a všechny standardní metody tryskání:

 • vodním paprskem,
 • pískováním,
 • ocelovými broky.

K tryskání používáme mobilní stroje z našeho strojového parku značek TORBO® a FALCH.

Frézování a broušení provádíme špičkovými stroji značek BLASTRAC a HTC.

Tryskací stroje umožňují:

 • tryskání fasád, betonových a ocelových konstrukcí,
 • tryskání silnic a dopravního značení,
 • tryskání nádrží a jímek,
 • tryskání průmyslových technologií.

Tryskání vysokotlakým vodním paprskem

Vysokotlaký vodní paprsek je nejuniverzálnější metodou pro přípravu betonového podkladu. Nabízíme tryskání vysokotlakým vodním paprskem o síle až 2.500 bar, pomocí špičkových strojů zn. Falch, které nám navíc poskytují mnohem širší využití nejen ve stavebnictví, ale i v jiných činnostech. Teplovodní agregáty od stejného výrobce nám umožňují zákazníkům standardně nabízet např. čištění mastných průmyslových ploch, nebo odstranění graffiti.

TRYSKÁNÍ VLHKÝM PÍSKEM (SYSTÉM TORBO) – PÍSKOVÁNÍ

Proti suchému pískování zde odpadá zatížení okolí a pracovníků prašnými emisemi, protože je touto metodou snížena prašnost až o 95%. Metoda snižuje i provozní náklady, jelikož snižuje spotřebu písku. Médium lze použít i vícekrát, není nutno jej chránit před povětrnostními vlivy a systém pracuje s minimální spotřebou vody.

Tryskání ocelovými broky

I v tomto případě se jedná o mechanický proces, který je určen k odstranění povrchového znečištění, povlaků a povrchových vad betonu a oceli. Speciální stroj vrhá ocelové kuličky/broky vysokou rychlostí na porušený povrch. Ocelové broky naráží na povrch a odráží se od něj. V průběhu tohoto procesu se z povrchu odstraňuje znečištění či materiál. Za použití proudu vzduchu vytvořeného vakuovou jednotkou je tento obroušený materiál odváděn společně s ocelovými broky zpět do stroje. Metoda je vhodná pro velké plochy (letiště, mosty, tunely, dálnice, …).

Strojní Příprava Povrchů

Reprofilace

„Oprava není otrava.“

Při sanacích betonových staveb, velmi často zjistíme, že poškození betonu je na takovém stupni, že vyžaduje celou řadu zásahů, kterými může být zabráněno dalšímu poškození konstrukce jako celku. Mezi primární procesy sanace patří reprofilace, tedy aplikace cementových opravných směsí.

Úlohou reprofilace betonového povrchu je obnova trvanlivosti a vzhledu železobetonových prvků. Reprofilací obnovíme původní tvar konstrukčních prvků, zvětšíme tloušťku krycí vrstvy nad výztuží, nebo staticky doplníme původní konstrukci.

Obecné výhody reprofilace:

 • dokonalé přilnutí stříkaného materiálu k podkladu,
 • spolehlivé vyplnění všech trhlin a nerovností,
 • vysoká a okamžitá pevnost hotového betonu,
 • úspora bednění,
 • vysoká vodotěsnost daná dokonalým zhutněním a nízkým poměrem V/C,
 • možnost jednoduché volby tloušťky stříkané vrstvy podle požadavků a situace,
 • rychle proveditelné zpevnění ohrožených konstrukcí, zejména při důlních pracích.

Proces reprofilace, nám v poslední době, rozšiřuje i způsoby možných metod aplikace inhibitorů koroze. Ty lze použití jako přísady do vody pro reprofilační směsi. Nejnovější metodou jsou reprofilační hmoty, které rovnou obsahují inhibitory koroze jako suchou přísadu. Při opravě železobetonových konstrukcí tak provedeme dvě operace v jednom kroku a to znamená pro investora podstatnou finanční úsporu.

Firma Efisan provádí reprofilace mokrou nebo suchou technologií.

Suchá Metoda Reprofilace – Torkret

Torkretování obyčejně využíváme tam, kde je třeba nanést vyšší vrstvu betonové směsi při plošných opravách, například opěrných zdí, zpevněných říčních koryt, vnitřních ploch tunelů, různých průmyslových a provozních prostor, atd.. Díky této metodě velice často šetříme investorům nemalé prostředky, protože zde např. odpadá potřeba používat bednění při aplikaci betonu do přídavných výztuží.

Torkretování je aplikace betonu „suchou cestou“. Spočívá v pneumatické dopravě suchých směsí a jejich vlhčení až ve speciální stříkací trysce v okamžiku vlastního nástřiku.

Přednosti suché technologie stříkání betonu:

 • Vlivem velkého tlaku, a tedy vysoké výtokové rychlosti z trysky (až 30 m/s), získá nastříkaná vrstva betonové směsi dokonalou hutnost a nastříkaný beton vysokou pevnost a kvalitu.
 • Torkretem lze v kratším časovém úseku nanést silnější betonovou vrstvu s okamžitou pevností.

V EFISANu pro tuto metodu používáme značky strojů VARIO a ATLAS COPCO.

Suchá metoda reprofilace
Mokrá Metoda Reprofilace

Mokrá metoda reprofilace

Mokrou metodou volíme kde snadno a rychle potřebujeme získat finální vrstvu. Je to aplikace betonu pomocí stříkací trysky, do které je betonová směs dopravena od stroje již kompletně zvlhčená a předem promíchaná.

V EFISANu pro tuto metodu používáme značky strojů VARIO a ATLAS COPCO a Putzmeister.

Mokrou technologii provádíme ve variantách:

 • hrubá reprofilace – provádíme v tloušťkách od 10 mm
 • jemná reprofilace – provádíme v tloušťkách do 10 mm

Přednosti mokré technologie stříkání betonu

 • Oproti „suché cestě“ je zde prakticky odstraněna prašnost a zpětné odrazy směsi jsou zde citelně zredukovány.

Povrchové Ochranné systémy Betonových Konstrukcí

„Opravdu chrání i pomáhají“

Betonové konstrukce je třeba chránit nejen před vodou a v ní rozpuštěným látkám, ale existuje mnoho dalších, pro konstrukce nebezpečných faktorů. Od obyčejné lidské hlouposti, po kyseliny a nebezpečné plyny.

Proto byly vyvinuty materiály, kterými vytváříme na povrchu sanované betonové konstrukce doplňující bariéru proti průniku nežádoucích látek, zejména k ocelové výztuži. Jsou to voduodpuzující materiály, nanášené na povrch ve velice tenkých vrstvách. Pronikají sice jen do malé hloubky porézních stavebních materiálů, ale zásadně mění jejich vlastnosti a ty se tak stávají především inertním proti vodě, plynům, chemikáliím a ÚV záření i otěru. Rozhodně hydrofobní povrchové ochranné systémy v praxi nelze zaměňovat s hydroizolací.

Povrchové ochranné systémy aplikujeme nátěrem, nebo nástřikem. Jejich životnost je závislá na druhu použitého materiálu. U kvalitnějších, námi používaných produktů, se řádově pohybuje i v desítkách let.

Pro aplikace především na větších plochách používáme vlastní stříkací zařízení značek AIRLESS STORCH, GRACO a WAGNER.

Povrchové ochrany

EFISAN APLIKUJE TYTO SYSTÉMY HYDROFOBNÍ POVRCHOVÉ OCHRANY:

Hydrofobní impregnace

Brání průniku netlakové srážkové vody do povrchových vrstev konstrukce. Hydrofobizací vytvoříme na povrchu vrstvičku, která vodu seskupí do drobných kapiček, které se nevpíjí do podkladu. Zajišťuje také konstrukcím odolnost proti alkáliím a poskytuje schopnost ošetřenému betonu vysychat.

Nátěry

Přestože je dnes velká pozornost věnována pohledovým betonům bez povrchové úpravy, mají nátěry stále svou nezastupitelnou roli a stále jsou poměrně častou povrchovou úpravou betonových konstrukcí.

Nátěry aplikujeme zejména při opravách a v případech, kdy je třeba zajistit specifické vlastnosti povrchu. Nátěry vytváříme na povrchu konstrukce souvislý film, který uzavírá povrch konstrukce a omezuje, čí úplně zamezuje průniku kapalných i plynných médií.

Nejčastější důvodem aplikace nátěrů je docílení následujících vlastností:

Voděodolnost

Omezuje, či zamezuje vnikání (nejčastěji) vody, do betonu.

Paropropustnost

Umožní migraci vodní páry, a tak pomůže konstrukci nezadržovat vlhkost.

Plynotěsnost

Zajistí, aby byl povrch co nejvíce těsný nejčastěji vůči pronikání CO 2 a omezoval tak karbonataci betonu.

Chemická odolnost

Ochrání konstrukce před vlivy agresivních látek, před vlivy agresivní atmosféry či naopak mají za úkol zabránit úniku těchto látek do volné přírody.

Antigraffiti

Poslední dobou mezi velmi žádané zakázky patří aplikace ochranných systémů proti sprejerům – „antigraffiti“. Po aplikaci antigraffiti na stěnu nebo jiný podklad, lze velmi snadno nechtěné nápisy opakovaně omýt 60°C horkou tlakovou vodou.

Injektáž Betonových Konstrukcí

„Klíč k funkčním a moderním stavbám.“

Oprava poruch betonových, železobetonových a zděných konstrukcí je naším denním chlebem. Proto samozřejmě víme nejen to, jak opravit trhliny, spáry, mezery nebo póry, ale i to, jak dát konstrukci výrazně lepší fyzikální vlastnosti, než měla původně. Provádíme účinnou metodu sanace uvedených poruch pomocí těsnicí nebo pevnostní injektáže.

Pro tuto metodu používáme stroje značky DESOI a PERMON.

Vpravení injektážních materiálů je mířeno do, za nebo kolem konstrukce nebo prvku z důvodu zpevnění původního materiálu či místa, anebo pro vytvoření zábrany proti kapalinám nebo parám. Uvnitř daného prvku, injektážní materiál zatuhne, stmelí ho a současně pomůže injektovanému místu k požadovaným strukturálním a konstrukčním vlastnostem. Jsme specialisté, proto používáme oba technologické postupy injektáží – tlakovou i beztlakovou injektáž.

Vyžaduje-li sanace vyplnění betonu, používáme roztažitelné a elastické materiály, jakými jsou elastomerové směsi (elastické pryskyřice). Vyžaduje-li sanace betonové konstrukce silově únosné vyplnění, volíme pryskyřice (tuhé pryskyřice), nebo v některých případech používáme minerální suspenze na bázi jemných cementů. V obou případech ale vždy postupujeme dle projektem požadované funkčnosti.

Konkrétně pracujeme s těmito injektážními médii:

 • cementová injektážní směs,
 • epoxidové pryskyřice,
 • polyuretany s pěnovou nebo gelovou pryskyřičnou strukturou (hydrofobní – pěny nebo hydrofilní – gely)
 • akrylové gely.

Máme praktické zkušenosti s aplikací těchto hmot v rámci realizací u konstrukčně a technologicky nejnáročnějších projektů. Jsme držiteli oprávnění k provádění těchto prací i veškerých atestů a zkoušek na dodávané hmoty a naši proškolení kmenoví kolegové mají k dispozici z našeho vlastního strojového parku špičkové stroje.

 • Vodojem Letkov – injektáž pracovní spáry
 • ČOV – Holýšov – injektáž pracovní spáry
 • ČOV – K. Vary – injektáž trhlin
 • ČOV Vrapice
 • Kolektory Praha – střed
 • Kolektory Praha – Stodůlky
 • Kolektory Praha – Jižní Město 2
 • Kolektory Praha – Žižkov
 • Kolektory Praha – Ďáblice
 • Propustek ČD – Stříbro – nízkotlaká cementová injektáž
 • Propustky ČD – Stříbro – Planá u M.L. – nízkotlaká cementová injektáž
 • Estakáda Karlovy Vary -injektáž trhlin v opěře mostu

Zálivky a kotvení

„Maximální nároky na sebe sama, přináší maximální spokojenost zákazníků.“

Podlévání ocelových konstrukcí nebo konstrukčních prvků z betonu je nedílnou součástí stavební praxe, např. v oblastech těžkého strojírenství a energetice. Na zálivkové hmoty jsou obecně kladeny vysoké nároky, požadavky na jejich vlastnosti a aplikační podmínky neustále stoupají, proto pro správnou volbu zálivky na konkrétní stavbu je velmi důležité znát základní parametry těchto hmot. Z těchto důvodů výběr ideální hmoty vždy řádně konzultujeme s investory i dodavateli hmot.

Použité materiály by měly mít následující vlastnosti:

 • Tekuté – mít schopnost téci a tak vyplnit kompletně prostor.
 • Objemově stabilní – expanze i smršťování jsou zcela zásadní pro dokonalou a dlouhodobou funkci.
 • Pevné – musí vykazovat vysokou pevnost bez ztráty trvanlivosti.
 • Trvanlivé a odolné – odolnost proti vodě, sulfátům, agresivním vlivům látek a teplot jsou klíčové faktory pro trvanlivost.
 • Houževnaté – musí odolat i nejtěžším podmínkám včetně střídání teplot a vlhkosti, impaktu a abrazi.
 • Rychle aplikovatelné – mnohdy, s ohledem na požadavky projektu, je zásadní, jakou rychlostí dosáhnou provozních parametrů.

V praxi nejčastěji aplikujeme:

 • standardní cementové zálivky,
 • tekuté malty,
 • rychlé zálivkové a fixační hmoty,
 • epoxidové zálivky.

Zesilování betonových konstrukcí

„Rychlé, lehké, moderní a silné.“

Jedním ze způsobů sanací nosných prvků objektů je zesilování jejich stávajících železobetonových, betonových, zděných, dřevěných a ocelových konstrukcí dodatečně lepenou výztuží z kovových nebo nekovových materiálů. Konkrétně tam, kde zesílení vyžaduje zhoršený stav konstrukce kvůli chybám v původním návrhu či provedení, nebo změny v účelu užívání stavby, a tedy změně jejího zatížení, či z důvodů seizmického namáhání, apod..

Při této činnosti patří k dnes nejčastěji používaným materiálům vlákny vyztužované polymery (FRP – Fiber Reinforced Polymer), obecně nazývané kompozity. V pozemním stavitelství, jsou nejčastěji používány kompozity s uhlíkovými, skleněnými a aramidovými (kevlarovými) vlákny a setkáme se v praxi s nimi ve formě desek, lamel, tyčí nebo tkanin. Zesilující prvky se skládají z několika milionů velmi tenkých, vysokopevnostních vláken obalených polymerní matricí. Vlákna jsou v kompozitu nositelem pevnostních vlastností. Polymerní matrice chrání vlákna před poškozením a pomáhá roznášet působící namáhání na všechna vlákna. A nedílnou součástí zesilovacího systému je lepidlo. Aby bylo zajištěno jeho přilnutí k podkladu, má nezastupitelné místo v procesu zesilování betonových konstrukcí příprava podkladu. Příprava podkladu vyžaduje náležitou péči i zkušenost a zahrnuje zarovnání plochy, její očištění (vysokotlakými metodami, broušením nebo pemrlováním), vysušení a odmaštění. My používáme zesilující prvky s uhlíkovými vlákny, protože jejich pevnostní charakteristiky jsou blízké železobetonu, a jsou tedy velmi vhodným materiálem při jeho zesilování. V rámci každé takové zakázky EFISAN úzce spolupracuje s projektanty a statiky proto, aby každá aplikace byla podložena aktuálními a maximálně přesnými výpočty a tím mohly být zajištěny přesné technologické postupy. V této relativně mladé stavební disciplíně již máme v portfoliu celou řadu referencí, díky úspěšným realizacím zesílení průmyslových a mostních konstrukcí, ale také občanských staveb.

Výhody externě lepených lamel a tkanin:

 • korozní odolnost,
 • rychlost aplikace,
 • velmi malý profil,
 • vysoká pevnost v tahu,
 • dobrá únavová odolnost,
 • variabilita geometrie,
 • výhodný poměr tuhosti materiálu vzhledem k vlastní hmotnosti,
 • odolnost proti poškození,
 • nízká hmotnost, lehká manipulace a snadná doprava.
 • FN Plzeň – lamely
 • BIS – ubytovna Praha Michle – lamely
 • Most Toužim – lamely
 • výšková budova Kladno
 • sklad NPK hnojiv Lovosice
 • Kulturní dům Kokos – Kladno – lamely
 • Hotel Diplomat – Plzeň
 • ČOV Mladá Boleslav – tkaniny
 • Okula Nýrsko